Uitslagen Herfstserie 2016

Totaaluitslag Herfstserie 2016 Spui

Totaaluitslag Herfstserie 2016 Spui (5 wedstrijden tellen)
Pos. Naam: 1e 2e 3e 4e 5e 6e Totaal: 1 afvaller
1 Marcel 11.010 9.838 8.433 8.937 13.140 16.270 67.628 59.195
2 Albert 5.720 9.604 4.652 5.130 0 0 25.106 25.106
3 Frans 0 11.404 5.314 1.030 1.315 2.970 22.033 22.033
4 Hans 6.640 11.868 1.958 0 790 650 21.906 21.906
5 Piet 0 6.291 5.500 1.490 0 5.190 18.471 18.471
6 Huib 0 7.711 0 5.350 0 3.850 16.911 16.911
7 Wouter 5.190 0 0 2.000 4.470 4.070 15.730 15.730
8 Johan 1.490 7.642 2.810 2.388 0 0 14.330 14.330
9 Richard 5.360 2.232 0 0 3.930 2.000 13.522 13.522
10 Cees 0 0 3.092 2.827 2.905 3.160 11.984 11.984
Totaal: 227.621 219.188

Uitslag 6e wedstrijd Herfstserie 29 oktober 2016

Kantnr. Naam

Gewicht

1

6

Marcel van der Linden

16.270 gram

2

1

Pieter Schipper

5.190 gram

3

3

Wouter Riezebos

4.070 gram

4

8

Huib van der Linden

3.850 gram

5

4

Cees Orgers

3.160 gram

6

2

Frans van der Linden

2.970 gram

 7  9 Richard Groenewout  2.000 gram
8 5 Hans Grooteboer 650 gram

Totaal

38.160 gram

Uitslag 5e wedstrijd Herfstserie 22 oktober 2016

Kantnr. Naam

Gewicht

1

8

Marcel van der Linden

13.140 gram

2

7

Wouter Riezebos

4.470 gram

3

6

Richard Groenewout

3.930 gram

4

4

Cees Orgers

2.905 gram

5

3

Frans van der Linden

1.315 gram

6

5

Hans Grooteboer

790 gram

 7  1  Huib van der Linden  0 gram
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

26.550 gram

Uitslag 4e wedstrijd Herfstserie 15 oktober 2016

Kantnr. Naam

Gewicht

1

8

Marcel van der Linden

8.937 gram

2

4

Huib van der Linden

5.350 gram

3

1

Albert van Dieren

5.130 gram

4

7

Cees Orgers

2.827 gram

5

9

Johan Bravenboer

2.388 gram

6

6

Wouter Riezebos

2.000 gram

 7  3  Piet Schipper  1.490 gram
 8

9

2

5

 Frans van der Linden

Hans Grootenboer

1.030 gram

0 gram

 

Totaal

29.152 gram

Uitslag 3e wedstrijd Herfstserie Spui 8 oktober

Kantnr. Naam

Gewicht

1

8

Marcel van der Linden

8.433 gram

2

6

Piet Schipper

5.500 gram

3

4

Frans  van der Linden

5.314 gram

4

3

Albert van Dieren

4.652 gram

5

5

Cees Orgers

3.092 gram

6

2

Johan Bravenboer

2.810 gram

 7  1  Hans Grootenboer  1.958 gram
 8  7  Richard Groenewout  0 gram

Totaal

31.759 gram

Uitslag 2e wedstrijd Herfstserie Spui 1 oktober  2016

Kantnr. Naam

Gewicht

1

7

Hans Grootenboer

11.868 gram

2

4

Frans van der Linden

11.404 gram

3

2

Marcel van der Linden

9.838 gram

4

6

Albert van Dieren

9.604 gram

5

5

Huib van der Linden

7.711 gram

6

1

Johan Bravenboer

7.642 gram

 7  3  Piet Schipper  6.291 gram
 8  8  Richard Groenewout  2.232 gram

Totaal

66.590 gram

Uitslag 1e wedstrijd herfstserie aan het spui.
Datum: 24 september 2016

Kantnr. Naam

Gewicht

1

6

Marcel van der Linden

11.010 gram

2

4

Hans Grootenboer

6.640 gram

3

2

Albert van Dieren

5.720 gram

4

3

Richard Groenewout

5.360 gram

5

1

Wouter Riezebos

5.190 gram

6

5

Johan Bravenboer

1.490 gram

Totaal

35.410 gram