Uitslag blinde koppel Kreek/ Poortwijk 26 maart 2016

Naam kantnr. gewicht punten Naam kantnr. gewicht punten totaal punten Totaal gewicht
1 W.Riezebos B 25 2.336 1 H.vd Linden A 14 10 2 3 2.346
2 J.Bravenboer A 12 1.863 1 H.Grootenboer B 21 0 4 5 1.863
3 A Lokum B 27 2050 2 C.Orgers A 2 0 4 6 2.050
4 P.Sschipper B 23 30 3 R.Janssen A 4 0 4 7 30
Totaal 6.289